Uusi eläinten hyvinvointilaki: keskeiset uudistukset ja toimintaohjeet lemmikin omistajalle

Uusi eläinten hyvinvointilaki (693/2023) astuu voimaan 1.1.2024, tuoden mukanaan muutoksia ja uusia velvoitteita eläinten pitäjille. Lain tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia sekä varmistaa, että niitä kohdellaan asianmukaisesti joka tilanteessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme keskeisiä lemmikin omistajaa koskevia lakimuutoksia ja uudistuksia.

 

Vettä jatkuvasti saatavilla ja muut pitopaikkaa koskevat muutokset

Lakimuutoksen myötä eläinten pitäjille asetetaan uusia vaatimuksia. Yksi isoimmista muutoksista on, että lakimuutoksen myötä nisäkkäillä on oltava jatkuvasti sulaa vettä saatavilla sen pysyvässä pitopaikassa. Veden saanti katsotaan eläimen perustarpeeksi ja sen riittävästä saannista huolehtiminen on olennainen osa sen hyvinvoinnista huolehtimista. Eläimen riittävästä veden saannista on huolehdittava muutoinkin kuin silloin kun eläin oleilee sen pysyvässä pitopaikassa. Tällaisissa tilanteissa eläimelle voidaan tarjota vettä säännöllisin väliajoin eikä sitä tarvitse olla koko ajan saatavilla. Esimerkiksi koirille löytyy käteviä matkajuomapulloja, josta koiraa on helppo juottaa esimerkiksi pitkän automatkan aikana.

Lain mukaan eläimen pysyväksi pitopaikaksi luokitellaan paikka, jossa eläin viettää suurimman osan ajastaan vuorokaudessa. Pysyvä pitopaikka voi vaihdella vuodenajan mukaan. Kesällä pysyväksi pitopaikaksi luokiteltava pitopaikka voi olla esimerkiksi koiran ulkotarha tai piha-alue, kun taas talviaikaan se voi olla asunto tai osa siitä. Mikäli koira asuu tarhassa myös talviaikaan tai muuten viettää suurimman osan päivästä tarhassa, tullaan tilanteeseen, jossa lakimuutoksen myötä tarhaan tarvitaan lämmitettävä juomakuppi. Jämpti lämmitettävä juomakuppiteline voidaan kiinnittää rakennuksen tai koiratarhan seinään.

Uuden lainsäädännön myötä eläinten pysyvässä pitopaikassa tulee jatkossa olla eläimen käsittelyn ja tarkastamisen mahdollistavat tilat. Lisäksi pysyvässä pitopaikassa tulee olla erillinen tila, joka mahdollistaa sairaan tai vahingoittuneen eläimen eristämisen muista. Tällä tavoin sairaalle eläimelle pystytään antamaan mahdollisuus riittävään lepoon. Nämä edellä mainitut säännökset koskevat erityisesti ulkotarhaolosuhteissa asuvia koiria.

 

 

Ammattimainen eläinten pito

Vuoden alusta voimaan astuva lakimuutos tuo muutoksia myös siihen mikä toiminta luokitellaan ammattimaiseksi tai muutoin laajamittaiseksi eläinten pidoksi. Jatkossa ammattimaiseksi tai laajamittaiseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi koirahoitolan pito tai vähintään seitsemän yli puolivuotiaan koiran pitäminen. Lisäksi määritelmän täyttyy, mikäli kasvattaa kolme pentuetta vuodessa, pentueisiin lasketaan myös kissa, - fretti- ja kanipentueet.

Toimijalla, joka harjoittaa ammattimaista tai muutoin laajamittaista koirien pitoa tulee olla alaan soveltuva koulutus tai käytännön kokemuksen avulla hankittu riittävä pätevyys. Lisäksi hänen tulee huolehtia, että koiria on aina hoitamassa riittävä määrä tehtävään päteviä eläinten hoitajia. Tällaisen toimijan tulee varautua tulipaloihin, sähkökatkoksiin sekä muihin vastaaviin tilanteisiin, jotka voivat hankaloittaa eläinten hoitoa tai uhata niiden hyvinvointia. Näitä tilanteita varten on laadittava suunnitelma siitä, kuinka eläimet evakuoidaan tulipalon sattuessa tai kuinka niiden hoito toteutetaan poikkeavissa olosuhteissa.

Ammattimaiseksi tai muutoin laajamittaiseksi koirien pidoksi määriteltävien toimijoiden tulee ilmoittaa toiminnastaan aluehallintovirastolle. Laki muutosten myötä ilmoitusvelvollisuuden piiriin saattaa tulla uusia toimijoita, joiden tulee ilmoittaa toiminnastaan aluehallintovirastolle 1.3.2024 mennessä.

 

Eläimen myyntiä ja sen luovutusta koskevat muutokset

Lakiuudistuksen myötä myös koirien ja kissojen myyntiin ja luovuttamiseen tulee uusia vaatimuksia. Vastaisuudessa laissa määritellään vähimmäisvaatimukset tiedoille, jotka myynti-ilmoituksissa on annettava. Lisäksi uudistuksen myötä eläimien myyntitapoja sekä -paikkoja on rajoitettu. Muutosten avulla pyritään varmistamaan myytävien eläinten hyvinvointi sekä ennaltaehkäisemään pentutehtailua.

Eläimen myynti-ilmoituksessa tulee vastaisuudessa käydä ilmi eläimen myyjän / luovuttajan nimi sekä hänen toimintansa yksilöivä tunnus, mikäli kyseessä on ammattimaista tai muutoin laajamittaista koirien tai kissojen pitoa harjoittava taho. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi eläimen syntymäaika, ikä tai arvio siitä, eläimen sijainti sekä syntymämaa, mikäli se ei ole Suomi. Jatkossa laki määrää eläimen luovuttajaa antamaan luovutuksen yhteydessä eläimen vastaanottajalle tarvittavat tiedot eläimen hoidosta, pitopaikasta sekä muista eläimen hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista. Mikäli eläin on sairas tai loukkaantunut, on myös siitä ilmoitettava luovutuksen yhteydessä. Nämä velvoitteet koskevat myös eläimen väliaikaista luovutusta.

Vastaisuudessa alle kuuden kuukauden ikäistä koiranpentua ei saa tuoda Suomeen siinä tarkoituksessa, että se myydään tai muutoin luovutetaan Suomessa edelleen neljän kuukauden sisällä sen maahan tuonnista. Mikäli pentu tuodaan maahan tällaisessa tarkoituksessa, voi tulli määrätä pennun palautettavaksi lähtömaahan. Muutos ei kuitenkaan estä hankkimasta alle kuuden kuukauden ikäistä koiranpentua ulkomailta, kunhan sopimus pennun kaupasta on tehty ennen sen Suomeen tuontia.

 

Lakiuudistusten avulla pyritään turvaamaan eläinten hyvinvointia ja varmistamaan, että niitä kohdellaan asianmukaisesti joka tilanteessa. Kaikki muutokset astuvat voimaan vuoden 2024 alusta lähtien. Lisää lakimuutoksista voit lukea Ruokaviraston nettisivuilta osoitteesta ruokavirasto.fi

 

- DreamPetStoren tiimi